Scientific journals
Dorji Banzarov Buryat state University
LoginРУСENG

BSU bulletin. Chemistry. Physics

Number: 4
Series:
Tom:
Year of release: 2019
DOI:
ISSN: 2306-2363
Number of pages: 64
Publication date: 30.12.2019

Contents:

Dagurova O. P., Zaitseva S. V., Tsydenova B. V., Dambaev V. B., Matafonov D. V.
3-8
Malygin А. V., Tsyrenova D. D., Zaitseva S. V., Barkhutova D. D.
9-15
Purevsuren B., Bazarov B. G., Ankhtuya A., Bazarova J. G.
16-22
Purevsuren B., Bazarova J. G., Batbileg S., Bazarov B. G., Batkhishig D., Ankhtuya A., Dorzhieva S. G.
23-38
Badmaev S. S., Sangadiev S. S., Darmaev M. V., Sanditov D. S.
39-46
Mashanov A. A., Mantatov V. V., Sanditov D. S.
47-54
Badmazhapova T. B., Baloshin Y. A., Гомбоев Р. И., Damdinov B. B., Tsydypov S. B.
55-60