Scientific journals
Dorji Banzarov Buryat state University
LoginРУСENG

BSU bulletin. Chemistry. Physics

Number: 1
Series:
Tom:
Year of release: 2019
DOI:
ISSN: 2306-2363
Number of pages: 48
Publication date: 04.07.2019

Contents:

Sanditov D. S., Darmaev M. V., Mashanov A. A.
3-8
Mognonov D. M., Ayurova O. Z., Khakhinov V. V.
9-16
Evtifeev А. А., Lomukhin Y. L.
17-23
Vershinina E. D., Dembelova T. S., Makarova D. N., Badmaev B. B.
24-31
Shunkov A. D., Bashkuev Y. B.
32-37
Tsyrenova M. A., Chimytov T. A., Romanov N. A., Kalashnikov S. V., Hartaeva E. C., Nomoev А. V.
38-43