Scientific journals
Dorji Banzarov Buryat state University
LoginРУСENG

BSU bulletin. Chemistry. Physics

Number: 1
Series:
Tom:
Year of release: 2020
DOI:
ISSN: 2306-2363
Number of pages: 56
Publication date: 30.06.2020

Contents:

Mognonov D. M., Ayurova O. Z., Ilina O. V., Khakhinov V. V.
4-10
Lygdenov V. T., Gantulga T., Tuvjargal N., Enkhtor L.
11-14
Sanditov D. S., Darmaev M. V., Mantatov V. V.
15-22
Kalashnikov S. V., Sholokhov E. S., Romanov N. A., Nomoev A. V.
23-28
Sanditov D. S., Darmaev M. V., Mashanov A. A.
29-39
Kashkak E. S., Dorzhu-ool Y. N., Budagaeva V. G., Dagurova O. P., Danilova E. V.
40-44
Lavrentieva E. V., Radnaev V. S.
45-53