Dorji Banzarov Buryat state University
LoginРУСENG

BSU bulletin. Medicine and pharmacy

Number: 4
Series:
Tom:
Year of release: 2019
DOI:
ISSN: 2306-1995
Number of pages: 64
Publication date: 20.12.2019

Contents:

Randalova T. E.
3-9
Saganov V. P., Kulikov S. V., Bashkuev B. R.
10-14
Tykheev Z. A., Taraskin V. V., Radnaeva L. D.
15-23
Tyheeva N. A., Etobaeva I. G., Rodnaeva O. A., Kapustina Y. A.
24-29
Norboeva B. D.
30-32
Nikolaeva I. G., Nikolaeva G. G., Nagaslaeva O. V., Kirillina T. T.
33-36
Nikolaeva I. G., Nikolaeva G. G., Kirillina T. T.
37-40
Shevchenko N. V., Khudyakov S. N., Miscavige A. S., Raspopov V. V., Cherkasov O. V., Kuznetsov S. M., Darmayev A. D., Trushin N. D., Shtukkert W. V., Shchelkova I. A., Ochirov B. V., Targashina T. B., Chepinoga E. I., Onishchuk Y. V.
41-48
Shpak I. I., Grigorieva E. V., Gyrgeshkinova N. S.
49-54
Dashanimaeva I. M., Khamayevа O. N.
55-60